001

Een batterij is opgebouwd uit oplaadbare cellen van 1.2 V en een capaciteit van 0.5 Ah
Een draagbare zendontvanger neemt bij 7.2 V gemiddeld 0.7 A op

Het aantal cellen dat nodig is om deze zendontvanger gedurende 1 uur kunnen gebruiken bedraagd
a     2
b   12
c     6
d   14

-
002

De ontvangst van 2-metersignalen in een betonnen gebouw is slechter dan daarbuiten, omdat

a   het beton radiogolven niet doorlaat
b   het betonijzer een min of meer gesloten ruimte vormt
c   het betonijzer geaard is
d   beton een slechte geleider is

-
003

Tijdens het moduleren van een FM-telefoniezender met een toon van constante amplitude varieert

a   de frequentiezwaai van het uitgezonden signaal
b   de frequentie en de amplitude van het uitgezonden signaal
c   de amplitude van het uitgezonden signaal
d   de frequentie van het uitgezonden signaal

-
005

Een oscilloscoop. aangesloten op de antenne-aansluiting van een zender welke gemoduleerd is met spraak, vertoont dit beeld
Dit is

a   een FM-zender
b   een EZB-zender met onderdrukte draaggolf
c   een AM-zender
d   een EZB-zender met volle draaggolf

-
006

De gelijkspanningcomponent van dit signaal is?

a   3 V
b   6 V
c   2 V
d   4 V

-
007

Een amplitudegemoduleerde zender wordt met een laagfrequenttoon 100% gemoduleerd.
De Peak Envelope Power [PEP] is 200 Watt

Het draaggolfvermogen is dan:

a   200 W
b     50 W
c   100 W
d     25 W

-
008

Sleutelklikken kunnen worden verminderd door tussen de seinsleutel en de zender op te nemen

a   schakeling 3
b   schakeling 1
c   schakeling 2
d   schakeling 4

-
009

Een voordeel van amplitudemodulatie ten opzichte van enkelzijbandmodulatie is

a   minder vervorming door frequentie-afwijkingen
b   minder vervorming door draaggolf-interferentie
c   minder vervorming door selectieve fading

-

010

Een voordeel van enkelzijbandmodulatie vergeleken met frequentiemodulatie is

a   er is ruimte voor meer zenders per 100 Khz spectrum
b   de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld
c   atmosferische storingen zijn minder hinderlijk

-
011

Een FM-zender geeft een draaggolfvermogen af van 10 Watt en is belast met een gloeilamp van 15 Watt
De zender wordt met spraak gemoduleerd
Deze lamp zal

a   constant gloeien
b   in het spraakritme feller gloeien
c   alleen tijdens het spreken gloeien
d   niet gloeien

-
012

De modulatiemethode voor spraak met de kleinste bandbreedte is

a   frequentiemodulatie
b   enkelzijbandmodulatie
c   dubbelzijbandmodulatie
d   fasemodulatie

-
013

De zwevings-oscillator [BFO] van een superheterodyne-ontvanger is nodig bij de ontvangst van

a   FM[F3E]
b   AM[A3E]
c   CW[A1A]

-
014

In de UHF-band ligt de frequentie

a   136 KHz
b   144 Mhz
c   432 Mhz

-
015

Een symmetrisch blokvormig signaal, met een grondfrequentie van 1000 Hz, bevat onder meer de volgende harmonischen:

a   3000 Hz , 5000 Hz en 7000 Hz
b   2000 Hz , 3000 Hz en 4000 Hz
c    500 Hz ,  1000 Hz en 2000 Hz
d    100 Hz ,    300 Hz en   900Hz

-
016

Het zendvermogen van een 2-meter FM-telefoniezender is:

a   afhankelijk van de amplidude en de frequentie van het modulerend signaal
b   afhankelijk van de amplitude van het modulerend signaal
c   onafhankelijk van de amplitude van het modulerend signaal
d   afhankelijk van de frequentie van het modulerend signaal

-
017

Een batterij is opgebouwd uit oplaadbare cellen van 1.2 V en een capaciteit van 0.5 Ah
Een draagbare zendontvanger neemt bij 7.2 V gemiddeld 0.7 A op
Hoeveel cellen hebben we nodig om deze zendontvanger minimaal 1 uur te kunnen gebruiken?

a   12
b   6
c   2
d   14

-
018

Een bitstroom wordt in 4-PSK gemoduleerd
Als de bitsnelheid 4800 bits,s is, is de symboolsnelheid

a   1200 baud
b   2400 baud
c   9600 baud
d   4800 baud

-
019

Sleutelklikken kunnen worden verminderd door tussen de seinsleutel en de zender op te nemen

a   schakeling 1
b   schakeling 3
c   schakeling 2
d   schakeling 4

-
020

De amplitude van de wisselspanning is

a   T/2
b   T
c   U1
d   U2

-
021

Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E [FM]
Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 Watt
Volgens de gebruikersbepalingen is het zendvermogen

a   4 Watt
b   16 Watt
c   1 Watt
d   8 Watt

-
022

Bij de modulatiewijze QAM, waarbij 16 toestanden worden onderscheiden, is het aantal bits per symbool

a   16
b   4
c   2
d   8

-
023

Een bitstroom wordt in FSK gemoduleerd met een shift van 170 Hz en een symboolsnelheid van 50 baud
De benodigde bandbreedte van het uitgezonden signaal is in de praktijk

a      50 Hz
b   8500 Hz
c     250 Hz
d     170 Hz

-
024

Een bitstroom wordt in 16-QAM gemoduleerd
Als de bitsnelheid 9600 bits/s is, is de symboolsnelheid

a   38400 baud
b   600 baud
c   2400 baud
d   9600 baud

-
026

Een van de voordelen van een FM-zender is

a   dat alle hf-versterkertrappen in klasse B of C kunnen worden ingesteld
b   dat de draaggolf onderdrukt is, waardoor meer vermogen voor de zijbanden
c   dat de bandbreedte klein is
d   dat een grote frequentiestabiliteit van de zendfrequentie wordt verkregen

-
027

De polarisatierichting van een radiogolf

a   wordt in eerste instantie bepaald door de ontvangantenne
b   is altijd evenwijdig aan de aarde
c   is altijd loodrecht op de aarde
d   wordt in eerste instantie bepaald door de zendantenne

-
028

Een nadeel van enkelzijbandmodulatie ten omzichte van amplitudemodulatie is:

a   meer vervorming door onjuiste afstemming
b   plaats voor minder zenders in de banden
c   meer vervorming door selectieve fading
d   meer vervorming door draaggolf interferentie

-
029

Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.
De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:

a. minder bits per sample te gebruiken
b. de bemonsteringsfrequentie te verlagen
c. het ingangssignaal van de ADC te verzwakken
d. meer bits per sample te gebruiken

-
030

Een ideale enkelzijbandzender wordt met één sinusvormige toon van 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.
Het juiste beeld is:

a. beeld  2
b. beeld  1
c. beeld  4
d. beeld  3

-
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
031

Om uitstraling van harmonischen door een zender te beperken wordt in de zenderuitgang een filter opgenomen
Dit moet zijn

a   hoogdoorlaatfilter
b   staandegolffilter
c   laagdoorlaatfilter
d   seinsleutel klikfilter

-
033

Een zendereindtrap, ingesteld in klasse B, wordt maximaal uitgestuurd door een 100%
in amplitude gemoduleerde draaggolf.
Het uitgangsvermogen van de draaggolf is 100 watt.
Als deze eindtrap maximaal wordt uitgestuurd door een enkelzijbandsignaal, bedraagt het uitgangsvermogen (PEP):

a   50 W
b   100 W
c   400 W
d   200 W

-
034

Een bitstroom wordt in 16-QAM gemoduleerd.
Als de bitsnelheid 9600 bits/s is, is de symboolsnelheid:

a   38400 baud
b   600 baud
c   2400 baud
d   9600 baud

-
035

De polaristie van een radiogolf:

a   staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
b   is afhankelijk van de antenneversterking
c   is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
d   is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne

-
036

.Een modulatievorm voor digitale signalen is:

a   DAC
b   2-PSK
c   ADC
d   PEP

-
037

Een geheugen voor binaire getallen bestaat uit:

a. flipflops
b. delers
c. exclusieve OF-poorten
d  optellers

-
038

Een draaggolf is 100% in amplitude gemoduleerd met één laagfrequent sinusvormig
signaal.
De in het uitgezonden signaal aanwezige hoogfrequent componenten zijn aangegeven in:

a. figuur 1
b. figuur 3
c. figuur 4
d. figuur 2

-
039

De spanning tussen X en Y is:

a. 20 V
b.   0 V
c. 10 V
d. 30 V

-
040

Twee accu’s worden parallel geschakeld.
Hierdoor ontstaat een batterij met:

a   een lagere spanning
b   een hogere toelaatbare stroom
c   gelijke eigenschappen
d   een hogere spanning

-
041

De spanning loopt 90' in fase achter op de stroom in:

a   afbeelding 2
b   afbeelding 4
c   afbeelding 1
d   afbeelding 3

-
042

De juiste plaats van het anti-aliasfilter in een DSP-systeem is:

a module 1
b module 4
c module 3
d module 2

-
043

De spanning is in fase met de stroom in:

a   afbeelding 1
b   afbeelding 3
c   afbeelding 4
d   afbeelding 2

-
044

Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 4 Ásec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel
Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:

a   62,5 Khz      35,5 V
b   160 Khz         71  V
c   62,5 Khz         71 V
d   160 Khz       35,5 V

-
045

De stroom door de weerstand R is:

a   1 A
b   7,5 A
c   1,5 A
d   5 A

-
046

Twee batterijen met ongelijke klemspanning worden parallel geschakeld.
De klemspanning die nu ontstaat is:

a   niet te voorspellen
b   gelijk aan de hoogste spanning
c   gelijk aan de laagste spanning
d   gelijk aan de gemiddelde spanning

-
047

ln het ASCII-alfabet wordt elk teken weergegeven door 7 bits.
Aan elk teken wordt een pariteitsbit toegevoegd.
Een tekst van 6000 ASCII-tekens wordt in 1 minuut verzonden.
De bitsnelheid is:

a   800 b/s
b   700 b/s
c   100 b/s
d   48.000 b/s

-
048

Het aan de luidspreker toegevoerde vermogen is 200 mW.
De aanwijzing van de voltmeter is:

a   1 V
b   100 mV
c   2 mV
d   20 mV

-
049

Een versterker heeft een bandbreedte van 1 Mhz.
Als twee van deze versterkers achter elkaar worden geschakeld dan zal de bandbreedte:

a   iets kleinder worden
b   gelijk blijven
c   iets groter worden
d   verdubbelen

-
050

De polarisatie van een radiogolf is gedefinieerd als:

a.de richting van het elektrisch veld
b.de richting van het magnetisch veld
c.de opstralingshoek van de zendantenne
d.de hoofdstralingsrichting van de zendantenne

-
051

Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:

a. 1000 Hz
b. 3000 Hz
c. 8000 Hz
d. 300 Hz

-
052

Een sinusvormige wisselspanning heeft een effectieve waarde van 100 volt.
De momentele waarden van deze wisselspanning liggen tussen:

a   -70.7 V en +70.7 V
b   -141.4 V en +141.4 V
c   0 V en +141.4 V
d   -100V en +100 V

-
053

De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval 0 to t1 seconde is:

a   1/π A
b   π A
c   2/π A
d   0 A

-
054

Een 8-bits ADC kan een ingangssignaal onderscheiden van maximaal:

a   1024 niveaus
b   64 niveaus
c   256 niveaus
d   8 niveaus

-
055

Een amplitudegemoduleerde zender wordt met een laagfrequent toon 100% gemoduleerd.
De PEP is 200watt.
Het draaggolfvermogen is:

a   200 W
b   50 W
c   100 W
d   25 W

-
056

Afscherming tegen elektrische velden kan worden bereikt door:

a   een LC-kring
b   een geaarde metalen plaat
c   een ontkoppel condensator
d   een spoel naar aarde

-
058

Door een lange spoel loopt een hf-wisselstroom.
Een aluminium huis is in de lengterichting van een smalle luchtspleet voorzien, om de spoel geschoven en geaard.

Dit wordt gedaan om:

a   het elektrische en magnetische veld af te schermen
b   de magnetische veldlijnen te consentreren in de kuchtspoel
c   alleen het elektrische veld af te schermen
d   de zelfinductie te vergroten

-
059

Een sinusvormig signaal is opgeteld bij een gelijkspanning.
De gelijkspanning bedraagt:

a   10 V
b   6,37 V
c   7.07 V
d   5 V

-
060

Het getekende filter is:

a   reconstructiefilter
b   anti-alias filter
c   IIR-filter
d   FIR-filter

-
061

De spanning U heeft een frequentie van 1 Mhz.
Om spoel Y af te schermen van het magnetische veld van spoel X dient men:

a   een ijzerkern aan te brengen in de spoel X
b   een ijzerkern aan te brengen in beide spoelen
c   spoel X in een koperen buis te plaatsen
d   een koperkern aan te brengen in spoel


-
062

Een reconstructiefilter:

a   wordt veelal toegepast in een DSP-keten
b   is een bandsperfilter
c   is een andere naam voor een anti-alias filter
d   is een hoogdoorlaatfilter

-
063

Een Cyclic Redundancy Check (CRC) wordt gebruikt om te controleren of:

a   de maximale berichtenlengte niet wordt overschreden
b   er een overdrachtsfout is opgetreden
c   het eind van een tekst is bereikt
d   de baudsnelheid juist is ingesteld

-
064

Het symmetrische blokvormige signaal van 1500 Hz bevat de volgende frequenties:

a     500 Hz1000 Hz1500 Hzen hoger
b     750 Hz1500 Hz3000 Hzen hoger
c   1500 Hz4500 Hz7500 Hzen hoger
d   3000 Hz4500 Hz6000 Hzen hoger

-
065

Welke grafiek stelt het weerstandsverloop van een NTC-weerstand voor?

a   A
b   B
c   C
d   D

-
066

Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als "S9 plus 20 dB".
Indien van de beluisterde zender het vermogen wordt gereduceerd van 150 W naar 15 W, dan behoort het signaalsterkte rapport te zijn:

A. S9
B. S9 plus 10 dB
C. S9 plus 20 dB
D. S9 plus 30 dB

-
067

De grafische voorstelling van een sinusvormige wisselspanning die in tegenfase is met de elektrische stroom, is:

a A
b B
c C
d D

-
068

De karakteristiek behoort bij een:

A. transistor (NPN)
B. weerstand met positieve temperatuur coëfficiënt (PTC)
C. zenerdiode
D. weerstand met negatieve temperatuur coëfficiënt (NTC)

-
069

Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:

A. 300 Hz
B. 1000 Hz
C. 3000 Hz
D. 8000 Hz

-
070

De spanning loopt 90° voor op de stroom in figuur:

A   B   C   D

-
072

De werking van een geaarde aluminium afschermbuis om een HF-spoel berust op:

a   inductie van een stroom in de buis die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
b   magnetische geleiding van aluminium
c   naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
d   diamagnetische eigenschappen van aluminium

-
074

Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als S9 plus 20 DB.
Indien het vermogen van 150 W naar 15 W wordt teruggebracht, behoort het signaalreport te zijn:

a   S9
b   S9 plus 10 dB
c   S9 plus 20 dB
d   S9 plus 30 dB

-
075

Een batterij met een inwendige weerstand van 15 ohm en een bronspanning (EMK) van 30 volt wordt aangesloten op een parallelschakeling van 2 weerstanden van 30 ohm.
De stroom die de batterij levert is:

a   0.5 A
b   4 A
c   1 A
d   2 A

-
076

Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.
De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:

a   meer bits per sample te gebruiken
b   de bemonsteringsfrequentie te verlagen
c   het ingangssignaal van de ADC te verzwakken
d   minder bits per sample te gebruiken

-
077

Aan de modulator van een zender wordt een bit stroom toegevoerd.
Als een bit de waarde 1 heeft wordt de frequentie van het uitgezonden signaal 170 ‘Hz lager dan wanneer het bit de waarde 0 heeft.
Deze modulatie heet:

a   QAM
b   FSK
c   4-PSK
b   2-PSK

-
078

De polarisatie van de door een yagi-antenne uitgestraalde golf wordt bepaald door:

a. de stand van de straler
b. het aantal elementen
c. de afstand tussen de elementen
d. de antennehoogte

-
080

Een specifieke modulatievorm voor digitale signalen is:

a   AM
b   EZB (SSB)
c   2-PSK
d   FM

-
081

Een symmetrisch blokvormig signaal heeft een grondfrequentie van 1500 Hz.
Het signaal bevat de volgende frequenties:

a   500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz en hoger
b   3000 Hz, 4500 Hz, 6000 Hz en hoger
c   1500 Hz, 4500 Hz, 7500 Hz en hoger
d   750 Hz, 1500 Hz, 3000 Hz en hoger

-
082

De gemiddelde waarde van de stroom I is:

a   6 A
b   1 A
c   2 A
d   3 A

-
083

Afscherming tegen elektrische velden kan worden bereikt door toepassing van:

a   een geaarde metalen plaat
b   een LC-kring in resonantie
c   een spoel naar aarde
d   een ontkoppelcondensator

-
084

De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequentdetectie veroorzaakt is:

a   frequentiemodulatie
b   amplitudemodulatie
c   morsetelegrafie
d   enkelzijbandmodulatie

-
085

Een ontvanger heeft een mf-bandbreedte van 6 kHz.
De hoogste frequentie die na een detectie van een AM-signaal onvervormd wordt weergegeven bedraagt:

a   12000 Hz
b   6000 Hz
c   1000 Hz
d   3000 Hz

-
086

De gemiddelde waarde van de stroom Is:

a   0 mA
b   4 mA
c   4V2 mA
d   8 mA

-
087

De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequentdetectie veroorzaakt is:

a   morsetelegrafie
b   frequentiemodulatie
c   enkelzijbandmodulatie
d   amplitudemodulatie

-
088

Bij het bemonsteren van een spraaksignaal wordt een anti-aliasfilter toegepast.
Dit filter is een:

a   hoogdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van 300 Hz
b   banddoorlaatfilter voor de samplefrequentie
c   laagdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van 3000 Hz
d   bandsperfilter voor de samplefrequentie

-
089

De gemiddelde waarde van de stroom is:

a   3 A
b   0.5  A
c   0.33  A
d   1.65 A

-
090

Welke van de onderstaande materialen is de beste hoogfrequent isolator?

a   pertinax
b   polystyreen
c   hout
c   rubber

-
091

Een frequentie gemoduleerd telefonie signaal heeft de volgende eigenschap:

a   alle zijbandcomponenten hebben gelijke amplituden
b   de bandbreedte is onafhankelijk van de frequentie karakteristiek van de modulator
c   de frequentie van de draaggolf varieert in het ritme van de modulatie
d   het aantal zijbanden componenten  is onafhankelijk van de modulatie

-
092

Een amplitude gemoduleerd telefonie signaal heeft de volgen eigenschap:

a   de bandbreedte is onafhankelijk van de frequentie van het modulerend signaal
b   de frequentie van de draaggolf is constant
c   de fase van de draaggolf varieert in het ritme van de modulatie
d   alle zijbandcomponenten hebben gelijke amplituden

-
093

Een gloeilamp (110 V,100W )is als belasting aangesloten op een 100W FM-zender die met spraak gemoduleerd wordt.
Deze lamp zal:

a   niet gloeien
b   alleen tijdens het spreken gloeien
c   constant gloeien
d   in het spraakritme gloeien

-
094

Het symmetrische blokvormig signaal van 500 Hz bevat de volgende frequenties:

a   500 Hz     1000 Hz   1500 Hz en hoger
b   750 Hz     1500 Hz   3000 Hz en hoger
c   1500 Hz   4500 Hz   7500 Hz en hoger
d   3000 Hz   4500 Hz   6000 Hz en hoger

-
095

Een zender wordt gelijktijdig gemoduleerd met twee sinusvormige signalen.
Indien het spectrum van het uitgangssignaal het getekende beeld vertoont, is er sprake van:

a   amplitude modulatie
b   enkelzjband modulatie
c   fase modulatie
d   freqentie modulatie\

-
096

De watt-seconde is de eenheld van:

a   arbeid
b   kracht                     
c   vermogen
d   dissipatie

-
097

De niet-sinusvormige spanning bestaat uit:

a   twee sinusvormige signalen met gelijke amplitude van dezelfde frequentie die in fase zijn verschoven
b   twee sinusvormige signalen met gelijke amplitude van verschillende grequenties
c   de grondgolf
d   een grondgolf met harmonischen

-
098

Een accu wordt opgeladen als:

a   er een laadstroom loopt die tegengesteld is aan de ontlaadtstroom
b   de spanning aangeleg wordt die evengroot is als de klemspanning
c   er een laadstroom loopt in dezelfde richting als de ontlaadstroom
d   de spanning aangelegd wordt die lager is dan de klemspanning

-
099

De weerstandsverhoging door het huid-effect (skin-effect) is groter wanneer:

a   de coefficient van zelfinductie hoger is
b   de stroom door de spoel groter is
c   de frequentie hoger is
d   de isolatie dikker is

-
100

Op een volledig geladen accu van 12 V wordt een lampje aangesloten van 12 V/6 W.
Na 24 uur is de accu uitgeput.
De accu heeft een capaciteit van:

a   6 W
b   12 Ah
c   72 Ah
d   144 Wh

-
101

Hoeveel elektrische energie is verbruikt gedurende 1 minuut bij een stroom van 1 ampére en een gelijkspanning van 12 volt ?

a   12 Ws
b   5 Ws
c   720 Ws
d   8640 Ws

-
102

De grafische voorstelling van een sinusvormige wisselspanning die 900 in fase achterloopt op de elektrische stroom, is:

a   afbeelding A
b   afbeelding B
c   afbeelding C
d   afbeelding D

-
103

De capaciteit van een batterij of accu wordt bepaald door:

a   de klemspanning
b   de grootte van de kortsluitstroom
c   de grootte van de stroom waarmee de batterij is geladen
d   de stroom welke de batterij gedurende een bepaalde tijd kan leveren

-
104

Bij een FM-zender wordt door het moduleren het aan de antenne afgegeven vermogen:

a   kleiner
b   groter
c   niet veranderd
d   soms kleiner, soms groter

-
105

Hoeveel vermogen wordt gedissipeerd in de verzwakker?

a   10 W
b   9 W
c   5 W
d  1 W

-
106

Op een volledig geladen accu van 12 volt wordt een lampje aangesloten van 12 V/6 W.
Na 24 uur is de accu uitgeput.
De accu heeft een capaciteit van:

a   6 W
b   12 Ah
c   72 Ah
d   144 Wh

-
107

De spanning U heeft een frequentie van 1 MHz.
Om spoel Y af te schermen van het magnetische veld van spoel X dient men:

a   een ijzerkern aan te brengen in spoel X
b   een ijzerkern aan te brengen in beide spoelen
c   een koperkern aan te brengen in spoel Y
d   spoel X in een koperen bus te plaatsen

-
108

Met de capaciteit (Ah) van een batterij of accu wordt bedoeld:

a   het maximaal te leveren vermogen
b   het produkt van de EMK en de kortsluitstroom
c   het produkt van de elektrische spanning en de maximaal te leveren stroomsterkte
d   het produkt van de afgenomen stroom en de tijd dat deze stroom kan worden geleverd

-
109

Om een magnetisch veld af te schermen, gebruikt men materiaal met een :

a   lage diëlektrische constante
b   lage permeabiliteit
c   hoge diëlektrische constante
d   hoge permeabiliteit

-
110

Als de belastingsweerstand van een accu gelijk wordt gekozen aan de inwendige weerstand van die accu, dan zal:

a   de accu minimaal vermogen leveren aan de belasting
b   de accu maximaal vermogen leveren aan de belasting
c   er minimale stroom vloeien in het circuit
d   er maximale stroom vloeien in het circuit

-
111

Afscherming tegen magnetische velden wordt bereikt door toepassing van:

a   een ferrietstaaf
b   een manteltransformator
c   een spoel zonder ferrietkern
d   een magnetisch geleidend materiaal

-
112

Bij een spanning van 6 V en een stroom van 1 A wordt gedurende 1 minuut een hoeveelheid energie opgenomen van:

a   1 Ws
b   6 Ws
c   60 Ws
d   360 Ws

-
004 VERPLAATS >>>

-
025 VERPLAATS >>>

-
032 VERPLAATS >>>

-
057  VERPLAATS >>>

-
071 VERPLAATS >>>

-
073  VERPLAATS >>>

-
079  VERPLAATS >>>

-
113

Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als "S9 plus 20 dB".
Indien van de beluisterde zender her vermogen wordt verhoogd van 4 naar 400 W dan behoordt het signallsterkte-rapport te veranderen in

a   S9 + 10
b   S9 + 30
c   S9 + 40
d   S9

-
114

De Cyclic Redundance Check wort gebruikt om te contoleren dat

a   het eind van een tekst is bereikt
b   de maximale berichtlengte niet wordt overschreden
c   de baudsnelheid juist is ingesteld
d   er een overdrachtsfout is opgetreden

-
115

Het bit met de hoogde waarde is aangegeven met MSB en het bit met de laagste waarde met LSB
Onderstaande tekening is een

a   binaire opteller
b   ADC
c   DAC
d   digitaal filter

-