001

Laagfrequentdetectie wordt veroorzaakt door

a   onvoldoende harmonischen-onderdrukking van de zender
b   niet-lineaire effecten van halfgeleiders
c   niet-lineaire zendereindtrappen
d   onvoldoende frequentie stabiliteit
-
002

Welke maatregel kan worden genomen tegen het optreden van storing als gevolg van een aanwezig stoorveld?

a   het toepassen van een kunsstof kast
b   het toepassen van een gesloten metalen kast
c   het stabiliseren van de voedingsspanning

-
003

Van een amplitude-gemoduleerde 2-meter zender is de modulatie hoorbaar uit de luidspreker van een TV-ontvanger, zelfs als de volumeregelaar hiervan op minimum is ingesteld
De juiste conclusie is

a   de storing zal verdwijnen als in de zender enkelzijbandmodulatie wordt toegepast
b   de buitenmantel van de TV-antennekabel is onderbroken
c   in de laagfrequentversterker van de TV-ontvanger treden detectieverschijnselen op
d   de TV-antenne heeft te weinig richteffect

-
004

Wanneer in een geluidsinstallatie laagfrequentdetectie optreedt als gevolg van een nabije EZB-zender, die gemoduleerd wordt met spraak, klinkt dat als

a   aan-/ uitgeschakelde brom
b   vervormde spraak
c   een fluittoon
d   duidelijk verstaanbare spraak

-
005

Een omroepontvanger wordt over het hele afstembereik gestoord door een amateurstation
De meest waarschijnlijke oorzaak is:

a   laagfrequentdetectie in de ontvanger
b   slechte spiegelonderdrukking in de ontvanger
c   splatter van de zender
d   harmonischen van de zender
-
006

Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobiliofoonkanaal van de politie
De minister van EZ is in dit geval bevoegd
1   het amateurapparaat in beslag te nemen op uw kosten te vernietigen
2   een geheel of gedeeltelijk zendverbvod op te leggen

Juist is
a   alleen 1
b   alleen 2
c   1 en 2
d   geen van beiden

-
007

Uit de luidsprekers van een geluidsinstallatie wordt het signaal van een 144Mhz amateurzender hoorbaar
Er is al een netfilter aangebracht en er zijn smoorspoelen in de luidsprekerleidingen geplaatst
De storing blijft ook aanwezig als alle signaaltoevoerdraden zijn losgenomen
De oorzaak van de storing is waarschijnlijk het gevolg van

a   directe instraling
b   onjuist gebruik van ringkerntransformatoren
c   extreme propagatie-omstandigheden
d   te sterke harmonischen van de zender

-
008

Een zender neemt een aanzienlijke grotere bandbreedte in beslag dan normaal, veroorzaakt door =splatter=
Dit komt door

a   onvoldoende onderdrukking van harmonischen
b   brom op de draaggolf
c   overmodulatie
d   te lage plaatsing van de antenne

-
010

Laagfrequentdetectie komt door

a   onvoldoende frequentiestabiliteit
b   onvoldoende harmonischen-onderdrukking van de zender
c   niet-liniaire effecten van halfgeleiders
d   niet-liniaire zendereigenschappen

-
011

Het optreden van chirp kan worden voorkomen door

a   de antenne zwaarder met de zender te koppelen
b   een hoogdoorlaatfilter toe te passen
c   de voedingsspanning van de oscillator te stabiliseren
d   een laagdoorlaatfilter toe te passen

-
012

Een radiozendamateur plaatst zijn antenne op  een dak waarop reeds mobilifoonantennes staan
De mobilifoons werken op 150.5 en 155.5 Mhz
Als de amateur op 145.5 Mhz zendt, blijkt zo nu en dan zijn signaal op 155.5 hz hoorbaar te worden
De waarschijnlijke oorzaak is

a   intermodulatie
b   laagfrequentdetectie
c   blokkering
d   overmodulatie

-
013

Laagfrequentdetectie wordt veroorzaakt door

a   onvoldoende frequentiestabiliteit
b   Niet -liniaire zendereigenscgappen
c   onvoldoende hatmonischen-onderdrukking
d   niet-liniaire effeften van halfgeleiders

-
014

Op grote afstand van een 21mhz zender worden rasterstoringen ondervonden in de televisie-ontvangst op kanaal 4 [63 Mhz]
De storingen kunnen worden opgeheven door

a   de harmonischen-uitstraling van de zender te verminderen
b   de afscherming van de antennekabel van de televisie te verminderen
c   frequentiemodulatie in de zender toe te passen
d   bij de tv-ontvanger afgestemde antenneversterkers toe te passen

-
015

Een amateurzender werkend in de 21 Mhz band veroorzaakt storing in de frequentieband 61-68 Mhz
De storing kan worden verminderd door

a   een hoogdoorlaatfilter achter de zender te plaatsen
b   de sturing van de eindtrap te verkleinen
c   de afvlakking van de voeding te verbeteren
d   de frequentiestabiliteit te vergroten

-
016

Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger
Bij het inschakelen van een HF-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord
Deze storing is in het algemeen op te heffen door

a   een banddoorlaatfilter achter de vesterker te plaatsen
b   een antennemast waaraan de versteker is bevestigd te aarden
c   een laagdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
d   een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen

-
017

Door een 15-meter zender wordt een ongewenst signaal van 63 Mhz uitgestraald,
waardoor de televisie-ontvangst op deze frequentie wordt gestoord
De storing kan worden voorkomen door

a   een sperfilter voor 63 Mhz op te nemen in de antenneleiding van de TV-ontvanger
b   de eindtrap van de zender in symmetrische schakeling uit te voeren
c   tussen de zender en de voedingslijn naar de antenne een laagdoorlaatfilter op te nemen
d   de staandegolfverhouding te verbeteren

-
018

Een radiozendamateur werkt met zijn 70cm FM-tranciever op de camping
Zijn buurman gebruikt een draagbare TV, ingesteld op ca 480 Mhz
Hij merkt dat het beeld donker wordt als de amateur zendt
Dit kan het gevolg zijn van

a   verkeerde antenne aanpassing van de amateurzender
b   harmonischen van de amateurzender
c   te grote frequentiezwaai van de amateurzender
d   blokkering van de mengtrap in de TV

-
019

Een omroepontvanger wordt over het hele afstemgebied gestoord door een amateurstation
De meest waarschijnlijke oorzaak is

a   harmonischen van de zender
b   laagfrequentdetectie  in de ontvanger
c   splatter van de zender
d   slechte spiegelonderdruking van de zender

-
009

Een radiozendamateur werkt met CW op 28.01 Mhz
Zijn buurman luistert op 27 Mhz en merkt dat de ontvangst van zwakke signalen onderbroken wordt in het seintempo van de amateur
De waarschijnlijke oorzaak is

a   verkeerd aangepaste ontvangstantenne
b   harmonischen van de amateurzender
c   intermodulatie
d   blokkering van de 27 Mhz ontvanger door het 28 Mhz signaal

-
020

Van een amplitude-gemoduleerde 2-meter zender is de modulatie hoorbaar uit de luidspreker van een TV-ontvanger, zelfs als de volumeregeling hiervan op minimum is ingesteld
De juiste conclusie is

a   de Tv-antenne heeft te weinig richteffect
b   de storing zal verdwijnen als in de zender enkelzijbandmodulatie wordt toegepast
c   de buitenmantel van de Tv-antennekabel is onderbroken
d   in de laagfrequentversterker van de Tv-ontvanger treden detectieverschijnselen op

-
H09    Storing en immuniteit
021

CHIRP (Tjoep) kan optreden als:

a   de seinsleutel van de zender niet goed is afgesteld
b   de seinsleutel te veel varieert
c   de antenne te licht gekoppeld is met de eindtrap
d   de voedingspanning van de oscillator onvoldoende stabiel is

-
022

Als een radioamateur zijn yagi-antenne in een bepaalde richting zet en gaat zenden, blijkt bij de buren de Cd-speler gestoord te worden.
De CD-speler heeft een CE-keurmerk
De storing is waarschijnlijk het gevolg van:

a   harmonischen van de zender
b   frequentie-instabiliteit van de zender
c   de hoge veldsterkte van het zendsignaal in de CD-speler
d   het gebruik van afgeschermde kabel

-
023

Twee dicht bij elkaar wonende amateurs zenden gelijktijdig uit, de een op 144.5Mhz
en de ander op 145.5 Mhz.
Door intermodulatie kunnen ook signalen ontstaan op:

a   143.5Mhz en 146.5Mhz
b   144.5Mhz en 145   Mhz
c   145.5Mhz en 146   Mhz
d   144   Mhz en 146   Mhz

-
024

Als een niet-liniaire zenderversterker gebruikt wordt voor EZB-telefonie dan:

a   wordt de zijband omgekeerd
b   wordt de verstaanbaarheid verbeterd
c   wordt de bandbreedte kleiner
d   ontstaat er vervorming

-
025

Een radiozendamateur plaatst zijn antenne op een dak waar reeds mobilifoonantennes staan.
De mobilifoons werken op 150.5 en 155.5 Mhz.
Als de amateur op 145.5 zendt, blijkt zo nu en dan zijn signaal op 155.5 Mhz hoorbaar te worden.
De waarschijnlijke oorzaak is:

a   intermodulatie
b   laagfrequentdetectie
c   blokkering
d   overmodulatie

-
026

Laagfrequentdetectie wordt veroorzaakt door:

a   onvoldoende frequentiestabiliteit
b   niet-liniaire zendereindtrappen
c   onvoldoende harmonischen-onderdrukking van de zender
d   niet-liniaire effecten van halfgeleiders

-
027

Een amateurzender werkend in de 21 Mhz band veroorzaakt storing in de frequentieband 61-68 Mhz.
De storing kan worden verminderd door:

a   een hoogdoorlaatfilter achter de zender te plaatsen
b   de uitsturing van de eindtrap te verkleinen
c   de afvlakking van de voeding te verbeteren
d   de frequentiestabiliteit te vergroten

-
028

Een zender voor 144 Mhz heeft in het uitgangssignaal een sterk component op 72 Mhz.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van:

a   onjuist oscilleren van de kristaloscillator
b   een onjuiste keuze van de kristalfrequentie
c   onjuiste belasting van de eindversterker
d   een onvoldoende filtering van het signaal voordat het aan de eindversterker wordt aangeboden

-
029

Een maatregel om het optreden van chirp te voorkomen is:

a   een ontstoorcondensator over de seinsleutel schakelen
b   de zendereindtrap in klasse B instellen
c   de oscillator van de zender meesleutelen
d   de oscillator van de zender continu laten oscilleren

-
030

Twee radiozendamateurs, die dicht bijelkaar wonen, hebben onderling een duplexverbinding in FM op 70 cm.
De ene amateur zendt op 431.5 Mhz en de ander op 438.5 Mhz.
In dezelfde straat worden op een portofoon beide amateurstations hoorbaar op 424.5 Mhz.
Er is hier waarschijnlijk sprake van storing door:

a   overmodulatie
b   intermodulatie
c   harmonischen
d   laagfrequentdetectie

-
031

De 40-meter amateurband grenst aan een omroepband.
Als s avonds een aantal omroepzenders door elkaar hoorbaar wordt op een in de amateurband afgestemde ontvanger is dit waarschijnlijhk te wijten aan:

a   harmonischen
b   intermodulatie
c   overmodulatie
d   bijzondere propagatiecondities

-
032

Een amateur straalt minder harmonischen uit indien:

a   de eindtrap in klasse A wordt ingesteld ipv in klasse C
b   een kristaloscillator  wordtgebruikt ipv een LC-oscillator
c   de eindtrap in klasse C wordt ingesteld ipv klasse A
d   de voedingsspanning van de oscillator beter wordt gestabiliseerd

-
033

Een TV-toestel ondervindt op de meeste kanalen storing van een amateurzender werkend op de 50 Mhz band.
de meest waarschijnlijke oorzaak is:

a   de ingangstrap van de TV wordt overbelast
b   de zender straalt harmonischen uit
c   bij de TV ontbreekt een laagdoorlaatfilter
d   de zender is slecht geaard

-
034

Als gevolg van niet-lineariteit in een zendereindtrap ontstaat:

a. extra warmteontwikkeling
b. frequentie-instabiliteit
c. intermodulatie
d. frequentiemodulatie

-
035

Storingen welke veroorzaakt worden door sleutelklikken van een telegrafiezender (A1A) kunnen worden voorkomen door:

a. het in- en uitschakelen van het hf-signaal geleidelijk te laten geschieden
b. afscherming van de eindtrap van de zender
c. de eindtrap in klasse A in te stellen
d. verhoging van de stuurspanning van de eindtrap

-
036

ln een elektronisch orgel treedt laagfrequentdetectie op.
Deze is het duidelijkst waarneembaar bij:

a. fasemodulatie
b. enkelzijbandmodulatie
c. bij alle modulatie soorten
d. frequentiemodulatie

-
037

U kunt vaststellen dat het door uw zender uitgezonden morsesignaal chirpt door:

a. te letten op variaties in uw uitgangsvermogen
b. te luisteren naar uw eigen signaal
c. te letten op de staandegolfverhouding
d. de omhullende van uw eigen signaal op een oscilloscoop te bekijken

-
038

Twee radiozendamateurs, die dicht bij elkaar wonen, hebben onderling een duplexverbinding in FM op 70 cm.
De ene amateur zendt op 431,5 MHz en de andere op 438,5 MHz.
In dezelfde straat worden op een portofoon beide amateurstations hoorbaar op424,5 MHz.
Er is hier waarschijnlijk sprake van storing door:

a. laagfrequentdetectie
b. harmonischen
c. overmodulatie
d. intermodulatie

-
039

U kunt vaststellen dat het door uw uitgezonden morsesignaal chirpt door:

a   te letten op de staandegolfverhouding
b   de omhullende van uw eigen signaal te bekijken op een oscilloscoop
c   te letten op variaties in uw uitgangsvermogen
d   te luisteren naar uw eigen signaal

-
040

Deze LC-kring, parallel aan de ingang van de ontvanger, dient om:

a   de versterking van de ontvanger te vergroten
b   de bandbreedte van de ontvanger te verkleinen
c   een storend signaal uit te filteren
d   de bandbreedte van de ontvanger te vergroten

-
041

Een EZB-zender heeft een zijbandfilter met een bandbreedte van 2500 Hz.
De draaggolf is goed onderdrukt.
Als de zender met spraak wordt gemoduleerd blijkt de bandbreedte van de uitzending aanzienlijk groter te zijjn dan 2500 Hz.
Door welke oorzaak kan dit verschijnsel ontstaan?

a   de staandegolfverhouding in de voedingskabel naar de antenne is te groot
b   de frequentiekarakteristiek van de laagfrequent modulatieversterker loopt iets te ver door
c   de frequentie van de draaggolf ligt te ver naast de doorlaatband van het zijbandfilter
d   een versterkertrap na het zijbandfilter wordt overstuurd

-
042

Om uitstraling van harmonischen door een zender te beperken wordt in de zenderuitgang een filter opgenomen.
Dit moet zijn een:

a   staandegolffilter
b   laagdoorlaatfilter
c   hoogdoorlaatfilter
d   seinsleutel klikfilter

-
043

De meest effectieve schakeling om LF-inpraten te voorkomen is:

a   schakeling 1
b   schakeling 3
c   schakeling 4
d   schakeling 2

-
044

Een amateurzender straalt minder harmonischen uit indien:

a. de eindtrap in klasse A wordt ingesteld in plaats van in klasse C
b. een kristaloscillator wordt gebruikt in plaats van een LC-oscillator
c. de voedingsspanning van de oscillator beter wordt gestabiliseerd
d. de eindtrap in klasse C wordt ingesteld in plaats van in klasse A

-
045

Een ontvanger is afgestemd op een zwak AM-signaal dat gemoduleerd is met een toon van 1000 Hz.
Ongeveer 10 kHz hoger is een zeer sterk AM-signaal aanwezig dat gemoduleerd is met 1500 Hz.
Er treedt kruismodulatie op.
U hoort nu in de hoofdtelefoon:

a   1500 Hz
b   2500 Hz
c   1000 Hz
d. 1000 en 1500 Hz

-
046

Aan de ingang van een ontvanger zijn sterke signalen aanwezig op 145.5 Mhz en op 144.8 Mhz.
Welke intermodulatie-produkten kunnen ontstaan?

a   144.1 Mhz146.2 Mhz
b   145.5 Mhz146.2 Mhz
c   144.1 Mhz144.8 Mhz
d   144 Mhz146 Mhz

-
047

Een enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van repectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.
Dit beeld geeft aan dat een van de zendereindtrappen:

a   veel harmonischen produceert
b   te weinig uitestuurd wordt
c   niet lineair is
d   overstuurd wordt

-
048

Laagfrequentdetectie geeft de minst opvallende storing bij de volgende soort uitzending:

a   frequentiemodulatie
b   enkelzijbandmodulatie
c   morsetelegrafie
d   amplitidemodulatie

-
049

Een maatregel om het optreden van CHIRP te voorkomen is:

a   de zendereindtrap in klasse B instellen
b   de oscillator van de zender continu te laten oscilleren
c   de oscillator van de zender meesleutelen
d   een ontstoorcondensator over de seinsleutel te schakelen

-
050

Om uitstraling van harmonischen door een zender te beperken wordt in de zenderuitgang een filter opgenomen.
Dit moet zijn een:

a   staandegolffilter
b   seinsleutel klikfilter
c   hoogdoorlaatfilter
d   laagdoorlaatfilter

-
051

Dit is het blokschema van een FM-relaisstation.
Het filter aan de zenderuitgang voorkomt:

a   blokkering door de draaggolf op 145,6 MHz
b   ontvangststoring door faseruis van de zender
c   een te grote frequentiezwaai
d   het uitzenden van harmonischen

-
052

Een amateur stuurt zijn SSB-zender niet te ver uit, maar toch veroorzaakt hij een splatterstoring.
Dit kan worden veroorzaakt door:

a   onvoldoende onderdrukking van harmonischen
b   te hoog zendvermogen
c   paracitair oscilleren van de eindtrap
d   verkeerde zijbandkeuse (USB/LSB)

-
053

De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequentdetectie veroorzaakt is:

a   EZB
b   AM
c   CW
d   FM

-
054

Aan de ingang van een ontvanger zijn sterke signalen aanwezig op 145,5 MHz en op 144,8 MHz.
Welke intermodulatie-producten kunnen ontstaan?

a. 144    MHz en 146    MHz
b. 145,5 MHz en 146,2 MHz
c. 144,1 MHz en 144,8 MHz
d. 144,1 MHz en 146,2 MHz

-
055

Een enkelzijbandzender heeft een zijbandfilter met een bandbreedte van 2500 Hz.
De draaggolf is goed onderdrukt.
Als de zender met spraak wordt gemoduleerd blijkt de bandbreedte van de uitzending aanzienlijk groter te zijn dan 2500 Hz.
Door welke oorzaak kan dit verschijnsel ontstaan?

a. de staandegolfverhouding in de voedingskabel naar de antenne is te groot
b. de frequentiekarakteristiek van de laagfrequent modulatieversterker loopt te ver door
c. de frequentie van de draaggolf ligt te ver naast de doorlaatband van het zijbandfilter
d. een versterkertrap na het zijbandfilter wordt overstuurd

-
056

Als een lokaal 2-meter FM-amateurstation uitzendt merken amateurs in de omgeving dat de ontvangst van zwakke signalen, op 100 - 500 kHz naast de frequentie van het lokale station, verslechtert.
Het signaal van het lokale station is niet zo sterk, dat de gestoorde ontvangers worden overstuurd.
Dit duidt erop dat de zender van het lokale station waarschijnlijk:

a. een te grote frequentiezwaai heeft
b. veel faseruis produceert
c. veel harmonischen produceert
d. intermodulatieproducten uitzendt

-
057

lndien een FM-zender een te grote frequentiezwaai vertoont ,kan dit worden verholpen door :

a   de voedingsspanning van de zender te verlagen
b   de frequentie van de modulatie te verlagen
c   de amplitude van de modulerende spanning te verkleinen
d   de voedingsspanning van de zender te stabiliseren

-
058

Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger.
Bij het inschakelen van een hf-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord.
Deze storing is in het algemeen op te heffen door:

a   de antennemast waaraan de versterker is bevestigd te aarden
b   een laagdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
c   een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
d   een banddoorlaatfilter achter de versterker te plaatsen

-
059

Als een lokaal 2-meter FM-amateurstation uitzendt merken amateurs in de omgeving dat de ontvangst van zwakke signalen, op 100-500 Khz naast de frequentie van het lokale station, verslechterd.
Het signaal van het lokale station is niet zo sterk, dat de gestoorde ontvangers worden overstuurd.

Dit duidt erop dat de zender van het lokale station waarschijnlijk:
a   veel harmonischen produceert
b   een te grote frequentiezwaai heeft
c   intermodulatieprodukten uitzendt
d   veel faseruis produceert

-
060

Oversturing van een ontvanger wordt veroorzaakt door:

a   signaal te veel inkomend
b   intermodulatie
c   mantelstroom in de antennekabel
d   het wegvallen van de oscillatiefrequentie

-
061

Het oversturen van de eindtrap van een EZB-zender heeft tot gevolg dat de signalen:

a   niet vervormd klinken en minder bandbreedte in beslag nemen
b   harder worden , zonder andere effecten
c   vervormd klinken en meer bandbreedte in beslag nemen
d   niet vervormd klinken en meer bandbreedte in beslag nemen

-
062

Een amateurzender werkend in de 21 Mhz band veroorzaakt storingen in de TV-ontvangst van kanaal 4 (61-68 Mhz).
De storingen kunnen worden opgeheven door:

a   de eindtrap in klasse C in te stellen
b   een laagdoorlaatfilter in de antennevoedingskabel van de zender toe te passen
c   een hoogdoorlaatfilter in de antennevoedingskabel van de zender toe te passen
d   in de modulatortrap een laagdoorlatend filter toe te passen

-
063

Als gevolg van niet-lineairiteit in een zender-eindtrap ontstaat

a   frequentie-instabiliteit
b   extra warmte ontwikkeling
c   intermodulatie
d   frequentiemodulatie

-
064

Een amateurzender werkend in de 21 Mhz band veroorzaakt storingen on de Tv ontvangst van kanaal 4 (61-68Mhz)
De storingen kunnen worden opgeheven door:

a   in de modulatortrap een laagdoorlaatfilter te plaatsen
b   een laagdoorlaatfilter in de antenne-voedingskabel van de zender te plaatsen
c   een hoogdoorlaatfilter in de antenne-voedingskabel van de zender te plaatsen
d   de eindtrap in klasse C in te stellen

-
065

Een lokaal station in de AM-omroepband wordt 's-avonds onvervormd ontvangen. Tegelijkertijd wordt op een nabijgelegen frequentie een veraf gelegen station met zo nu en dan ernstig vervormde modulatie ontvangen.
De meest waarschijnlijke oorzaak van deze vervorming is:

a   selectieve fading
b   overbelasting van de ingangstrap van de ontvanger
c   een plotselinge troposferische verstoring
d   een fout in de zender

-
066

Op de 2-meter amateurband zijn sterke signalen aanwezig.
Een ervan is op 145,5 MHz en een tweede op 144,8 MHz.
Welke intermodulatie-produkten ontstaan in de ontvanger?

a   145,5 MHz en 146,2 MHz
b   144,1 MHz en 144,8 MHz
c   146,2 MHz en 144,1 MHz
d   144 MHz en 146 MHz

-
067

Bij onderstaande AM-detector blijkt, dat in het laagfrequent-signaal nog te veel hoogfrequent rimpel voorkomt.
Om dit te verbeteren kunt u de volgende maatregelen treffen:

a   de condensator C1 groter maken
b   de weerstand R kleiner maken
c   de kringen op een lagere middenfrequentie afstemmen
d   de kringen dempen

-
068

U draait met de afstemknop van een middengolf oproep ontvanger met een middenfrequentie van 452 Khz.
Op een aantal plaatsen wordt de modulatie van een naburige amateurzender hoorbaar, die werkt in de 80 meter band
Welke van de volgende conclusies is juist?

a   de onderdrukking van de harmonischen van de zender is onvoldoende
b   het zendersignaal wordt gemengd met harmonischen van de ontvanger
c   ontvangst vindt plaats op de spiegelfrequentie van de ontvanger
d   de voedingslijn van de zendantenne straalt

-
069

Een zendamateur veroorzaakt door zijn uitzendingen storing in de ontvangst van Nederlandse televisie programma’s
Hij is verplicht maatregelen te treffen om de storing op te heffen, en wel:

a   volledig
b   alleen in zijn naaste omgeving
c   alleen met betrekking tot de uren waarop een Tv-programma wordt uitgezonden.

-
070

Twee dicht op elkaar wonende amateurs zenden gelijktijdig uit, de 1 op 145.5 Mhz de ander op 144.5 Mhz.
In een naburige twee-meter-ontvanger kunnen de volgende ongewenste signalen worden waargenomen:

a   145.5     146.5 Mhz
b   145.5     146 Mhz
c   144.5     146 Mhz
d   144        146 Mhz

-
071

Waardoor kunnen aan de uitgang van een versterker harmonischen van het sinusvormige ingangssignaal verschijnen?

a   door een negatieve terugkoppeling van de uitgang naar de ingang
b   door de aanwezigheid van paracitaire ncapaciteiten
c   omdat de versterking bij alle frequenties niet even groot is
d   doordat de versterker niet-lineair werkt

-
072

Welke soort uitzending geeft de kleinste kans op het veroorzaken van laagfrequent inpraten?

a   AM
b   FM
c   EZB
d   CW

-
073

Een mobiofoonpost van de politie wordt gestoord door een amateur-zendstation.
De betreffende amateur:

a   dient het gebruik van de inrichting onmiddellijk te staken zodra hij van de storing op de hoogte is gesteld
b   mag het gebruik van de inrichting voortzetten zolang de RCD geen onderzoek heeft ingesteld
c   dient het gebruik van de inrichting te staken nadat de storing ook door de RCD is vastgesteld

-
074

Op een TV ontvanger, afgestemd op kanaal 4 (61-64 Mhz), verschijnt een rasterpatroon als een naburuge AM zender uitzendt in de 21 Mhz band.
De zender straalt  geen ongewenste signalen uit welke deze storing kunnen verooraken.
Wat kan de storing verhelpen?

a   een pi-filter opnemen in de voedingskabel van de zendantenne
b   frequentie modulatie toepassen ipv amplitude modulatie
c   een sperfilter voor 21 Mhz opnemen in de antennekabel van de TV ontvanger
d   een sperfilter voor de derde harmonische van het uitgezonden signaal opnemen bij de antenne ingang van de TV ontvanger

-
075

Van een amplitude gemoduleerde twee-meter zender is de modulatie uit de luidspreker van een televisie ontvanger, zelfs als de volumeregelaar hiervan op minimum is ingesteld.
Wat is de juiste conclusie?

a   de televisie antenne heeft te weinig richteffect
b   in de LF versterker  van de TV ontvanger treden detectie verschijnselen op
c   de storing verdwijnt indien in de zender EZB wordt toegepast
d   de buitenmantel van de TV antennekabel is gebroken

-
076

In de schakeling wordt de collector-emittor spanning van de transistor gemeten.
De meter zelf heeft geen afwijking.
Welke meter veroorzaakt de kleinste meetfout

a   een meter met een gevoeligheid van 10 Kohm/volt
b   een meter met een inwendige weerstand van 0.1 ohm
c   een meter met een inwendige weerstand van 10 Kohm
d   een meter met 0.5 mA volle uitslag

-
077

Een middengolf omroep ontvanger heeft een middenfrequent van 452 Khz.
Een naburige zender werkt in de 80 meter.
Bij het draaien aan de afstemknop van de ontvanger wordt op een aantal frequenties de modulatie van deze zender hoorbaar.
Welke bewering is juist?

a   de onderdrukking van de harmonischen van de zender is onvoldoende
b   het zendersignaal wordt gemengd met de harmonische van de oscillator in de ontvanger
c   ontvangst vindt plaats op de spiegelfrequenties van de ontvanger
d   de voedingslijn van de zendantenne straalt

-
078

Bij de ontvangst van een zwak  hf-telegrafiesignaal (AIA)  ondervindt  u hinder van een zeer sterke AM-omroepzender die ongeveer 10 kHz boven het gewenste signaal uitzendt.
De modulatie van de AM-zender is hoorbaar op de telegrafietekens.
Deze kruismodulatie ontstaat in de:

a   mengtrap
b   hoofdtelefoon
c   If-versterker
d   antenne-aanpassing

-
079

Door een 15-meter zender wordt een ongewenst signaal van 63 Mhz uitgestraalt, waardoor de tv-ontvangst op deze frequentie wordt gestoord.
Welke maatregel dient te worden genomen?

a   tussen de zender en de voedingslijn naar de antenne een laagdoorlaatfilter (low pass filter) opnemen
b   een sperfilter voor 63 Mhz opnemen in de antenneleiding van de TV
c   de eindtrap van de zender in symmetrische schakeling uitvoeren
d   de staande golf verhouding verbeteren

-
080

Op een TV ontvanger, afgstemd op kanaal 4 (61-38 Mhz), verschijnt een rasterpatroon als een naburige AM zender in de 21 Mhz band uitzendt.
De zender straalt geen ongewenste signalen uit welke deze storing kunnen veroorzaken.
Wat kan de storing verhelpen?

a   een π-filter opnemen in de voedingskabel van de zendantenne
b   frequentie modulatie toepassen ipv amplitude modulatie
c   een sperfilter voor 21 Mhz opnemen inm de antennekabel van de TV ontvanger
d   een sperfilter voor de derde harmonische van het uitgeonden signaal opnemen bij de antenne ingang van de TV ontvanger

-
081

Harmonischen in een laagfrequent versterker ontstaan door:

a   te kleine uitsturing
b   te grote paracitaire capaciteiten
c   te grote uitsturing
d   te lage inwendige weerstand van de voeding

-
082

Een zender straalt een minimum  vermogen aan harmonischen uit door de eindtrap in te stellen in:

a   klasse A
b   klasse B
c   klasse C
d   klasse AB

-
083

Een amateurzender werkend in de 21 Mhz band veroorzaakt storingen in de TV ontvangst van kanaal 4 (61-66 Mhz).
De storingen kunnen worden opgeheven door:

a   in de modulatietrap een laagdoorlaatfilter toe te passen
b   de eindtrap in klasse C in te stellen
b   een laagdoorlaatfilter in de antennevoedingskabel toe te passen
d   een hoogdoorlaatfilter achter de zender te plaatsen

-
084

Waardoor kunnen aan de uitgang van een versterker harmonischen van het sinusvormig ingangssognaal verschijnen ?

a   door een negatieve terugkoppeling van de uitgang naar de ingang
b   door de aanwezigheid van de paracitaire capaciteiten
c   doordat de versterking bij alle frequenties niet even groot is
d   doordat de versterker niet lineair is

-
085

Op een TV ontvanger, afgsremd op kanaal 4 61-68 Mhz , verschijnt een rasterpatroon als een naburige AM zender uitzendt in de 21 Mhz band.
De zender straalt geen ongewenste signalen uit welke de storing kunnen veroorzaken.
Wat kan de storing verhelpen ?

a   een pi-filter in de voedingskabel van de zendantenne
b   FM toepassen ipv AM
c   een sperfilter voor 21 Mhz opnemen in de antennekabel van de TV
d   een soerfilter voor de derde harmonische van het uitgezonden signaal opnemen bij de antenne van de TV

-
086

Intermodulatie in een ontvanger wordt veroorzaakt door het mengen van:

a   twee sterke antenne signalen
b   twee zwakke antenne signalen
c   een sterk antennesignaal en de oscillatiefrequentie
d   een zwak antennesignaal en de middenfrequentie

-
087

De uitzendingen van een amateurstation veroorzaken storing in een elektronisch orgel.
Het orgel voldoet aan de gestelde eisen danwel redelijkerwijs te stellen eisen.
Wat is juist?

a   de uitzendingen van het amateurstation dienen direct door de machtiginghouder te worden gestaakt
b   bij behandeling van de klacht door de controlerende ambtemaar behoeft de klager geen medewerking te verlenen
c   indien de klager verder niet meewerkt, wordt de klacht niet verder behandeld
d   de klager zal in alle gevallen de voor de opheffing van de storing gemaakte kosten moeten betalen

-
088

Een enkelzijband-telefoniezender met onderdrukte draaggolf op 5 MHz werkt volgens de filtermethode en wordt gemoduleerd met een sinusvormig signaal van 2500 Hz.
De hoge zijband wordt uitgezonden.
In het frequentiespectrum komt de component 4997,5 kHz in sterke mate voor.
Dit wijst op:

a   onvoldoende onderdrukking van de draaggolf
b   onvoldoende onderdrukking van de lage zijband
c   intermodulatie in de balansmodulator
d   intermodulatie in een trap na het zijbandfilter

-
089

Een lokaal station in de AM omroepband wordt 's-avonds onvervormd ontvangen.
Tegelijkertijd wordt op een nabijgelegen frequentie een veraf gelegen station met zo nu en dan ernstig vervormde modulatie ontvangen.
De meest waarschijnlijke oorzaak van deze vervorming is:

a   selectieve fading
b   een fout in de zender
c   een plotselinge troposferische verstoring
d   overbelasting van de ingangstrap van de ontvanger

-
090

Een amateurradiozender veroorzaakt storing in een TV-toeste1 op kanaal 4 (61-68 MHz) wanneer op 15 meter gewerkt wordt.
Andere kanalen worden niet beïnvloed.
De meest waarschijnlijke oorzaak is:

a   de ingangstrap van de TV wordt overbelast
b   bij de TV ontbreekt een laagdoorlaatfilter
c   de zender straalt harmonischen uit
d   de zender is slecht geaard

-
091

Sommige ontvangers voor HF-band 1-30 Mhz hebben een middenfrequentie van 40 Mhz en een vast laagdoorlaat filter als ingangskring
Deze constructie verhoogt de kans op

a   misaanpassing aan de antenne
b   oscilleren van de hf-versterker
c   ontvangst van de spiegel frequentie
d   intermodulatie

-
092

Het optreden van chirp kan worden voorkomen door

a   een hoogdoorlaat filter toe te passwn
b  
de voedingsspanning van de oscillator  te stabiliseren
c   de antemnne zwaarder met de zender te koppelen
d   een laagdoorlaat filter toe te passen

-
093

Bij ontvangst van een zwak hf-telegrafie signaal (A1A) ondervindt u hinder van een zeer sterke AM-omroepzender die ongeveer 10 Khz boven het gewenste signaal uitzend.
De modulatie van de AM-zender is hoorbaar op de telegrafie tekenss.
Deze kruismodulatie ontstaat in de

a   mengtrap
b   hoofdtelefoon
c   lf-versterker
d   antenne aanpassing

-